طرح تسهیلات دیدار بانک دی

طرح دیدار دی
اعطای تسهیلات به پزشکان و صاحبان مشاغل

مشتری گرامی :
بانــک دی بــا رویکــرد ارزش آفرینــی بــرای مشــتریان ارزشــمند صاحــب کســب و کار، اقــدام بــه اجرایــی نمــودن طــرح دیدار دی نمــوده اســت

هـدف از اجـرای طـرح، تامیـن مالـی متخصصـان و صاحبـان مشــاغل در قالــب گروه هــای پزشــکی و غیرپزشــکی در کوتاه تریــن زمــان مــی باشــد.

تسـهیالت پرداختـی در طـرح دیـدار دی، در راسـتای رفـع نیـاز بـرای ســرمایه درگــردش بــه منظــور خریــد مــواد و ملزومــات مصرفــی، ســرمایه ثابــت، خریــد محــل فعالیــت، خریــد مطــب بــرای گــروه هـای پزشـکی، تعمیـر محـل فعالیـت، تامیـن بخشـی از ودیعـه اجـاره محـل فعالیـت، خریـد تجهیـزات اداری، سیسـتمهای رایانـهای، خریـد دسـتگاه، ابـزارکار متناسـب بـا نـوع تخصـص هریـک از متقاضیـان و سـایر لـوازم مـورد نیـاز اسـت.

یکـی از ویژگیهـای متمایـز کننـده طـرح ایـن اسـت کـه پزشـکانی کـه مشـغول فعالیـت در مراکـز درمانـی، درمانـگاه هـا، بیمارسـتانها یا نزد سـایر پزشـکان هسـتند و از تجهیـزات و ابـزارآالت خود اسـتفاده میکننــد، مشــروط بــه ایــن کــه دارای قــرارداد معتبــر بــا مراکــز یادشـده باشـند، امـکان اسـتفاده از تسـهیالت در ایـن طـرح را دارنـد. صاحبــان کســب و کار مشــمول ایــن طــرح، عــاوه بــر دریافــت تســهیالت مــی تواننــد از انــواع ضمانــت نامههــا و کارت اعتبــاری مرابحــه نیــز بهرهمنــد شــوند


ویژگی های طرح:
  • تامین مالی سریع با اقساط بلند مدتتر
  • مبلغ باالی تسهیالت جهت پوشش نیازهای مالی متقاضیان


گروه های پزشکی

پزشــک فــوق تخصــص، پزشــک متخصــص، دنــدان پزشــک، پزشــک عمومـی، روان پزشـک، داروسـاز، مامایـی، کلیـه رشـته های روانشناسـی و مشـاوره، کارشـناس و کارشـناس ارشـد رشـته های مرتبط پزشـکی دارای مجـوز مطـب و فعالیت، دامپزشـک عمومـی و متخصص، مراکز پرسـتاری و آسایشـگاه سـالمندان، مراکـز مشـاوره خدمـات پرسـتاری در منزلگروه های غیرپزشکی

آموزشــگاه فنــی، حرفــه ای، هنــری و کانــون انــواع زبــان هــای خارجـی، وکال، دفاتـر اسـناد رسـمی، آژانس هـای خدماتی مسـافرتی هوایی-زمینـی، مهندسـین و واحدهـای فنـی و مهندسـی، دارالترجمه رسـمی، دفاتـر خدمـات الکترونیـک، دفاتر و کارگـزاران حـج و زیارت، دفاتـر پیشـخوان دولـت، دفاتـر خدمـات اینترنتـی )کافـی نـت هـا(، دفاتــر پلیــس + 10 ،دفاتــر ازدواج و طــاق، مهــد کــودک، مــدارس غیرانتفاعـی و دانشـگاه هـا، موسسـات آمـوزش عالـی.شرایط اختصاصی
  • حداکثر تعداد اقساط 60 ماه می باشد.
  • نرخ تسهیالت در این طرح 18 درصد در نظر گرفته شده است.