صدور گواهی تمکن مالی

برای سفر به بسیاری از کشورها و اخذ پذیرش برخی از دانشگاه‌‌‌ها‌‌‌ ارائه‌‌‌ی تاییدیه‌‌‌ی بانک مبنی بر اینکه مشتری از شرایط مالی مناسب و قابل قبولی برای دریافت ویزای آن کشور برخوردار است، ضروری ا‌‌‌ست.
گواهی تمکن مالی در تمامی شعب بانک دی صادر می‌‌‌‌‌‌شود، این گواهی سندی معتبر است که موجودی انواع حساب‌‌‌های مشتری و نرخ برابری آن به ارز مورد نظر، در آن درج می‌‌‌شود. این گواهی بنا به درخواست مشتری به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه می‌‌‌شود .برای دریافت گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی، مشتریان می توانند با مراجعه به هریک از شعب بانک، نسبت به دریافت گواهی مزبور اقدام نمایند