نرخ سود سپرده ها :

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد

سپرده سرمایه گذاری با سر رسید یک سال 16 درصد

سپرده سرمایه گذاری با سر رسید دو سال 18 درصد