انواع ضمانت نامه هاي بانك دي :

 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده
 • ضمانت نامه پیش پرداخت
 • ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
 • ضمانت نامه استرداد حسن انجام كار(کسور وجه الضمان)
 • ضمانت نامه گمرکی

 • ضمانت نامه بانکی :

  عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن تعهدی که بر ذمه دیگری است بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای انجام تعهداتی که به نفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستورالعمل صدور ضمانت نامه ، ضمانت می نماید .
  به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت نماید .


  ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده :

  اشخاص شرکت کننده در مناقصه ها و یا مزایده ها می باید همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای هم به کارفرما تسلیم نمایند این نوع ضمانت نامه ها را ضمانت نامه های شرکت در مناقصه یا مزاید ه می گویند .


  ضمانت نامه پیش پرداخت :

  این نوع ضمانت نامه طبق تقاضای پیمانکار به نفع کارفرما توسط بانکها صادر می گردد و مبلغ آن معادل است با درصد معینی از کل مبلغ پیمان که قرار است به صورت پیش پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت شود.


  ضمانت نامه حسن انجام تعهدات :

  این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات پیمانکار در مقابل کارفرما صادر می گردد .


  ضمانت نامه استرداد حسن انجام كار (کسور وجه الضمان) :

  با وجود نظارت و آزمایش های مختلفی که در طول مدت پیمان و در مقاطع مختلف اجرای کار توسط کارفرما به عمل می آید با این وجود کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار پس از تحویل قطعی و تامدت تعیین شده مبالغی به عنوان تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار کسر و در حسابی نزد خود نگه می دارد و بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی مبلغ تضمین حسن اجرای کار را میتواند به پیمانکار مسترد دارد. این ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان می گویند .


  ضمانت نامه گمرکی :

  صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالاهای خود در صورتی که نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند ، می باید معادل آن را ضمانت نامه بانکی به گمرک بسپارند که به این نوع ضمانت نامه ها ، ضمانت نامه گمرکی گفته می شود .