جهت کنترل وضعیت سهامداری خود در بانک دی از یکی از روش های ذیل اقدام نمایید:
مشاهده با کد ملی
کد ملی خود را وارد نمایید:
هنگام ورود کد ملی صفحه کلید خورد را در حالت انگلیسی قرار دهید


مشاهده با اطلاعات
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:تعداد بازدید صفحه : 1207232