طرح جهش ارزش آفرین

فقط کافیه بهش فکر کنی

در راستاي توسعه سبد محصولات و خدمات و تحقق استاندارد مصارف و ايجاد درآمد پايدار براي بانك، طرح تسهيلاتي جهش ارزش آفرين به عنوان يكي از طرح هاي سبد ارزش آفرين بانك دي تدوين گرديده است.

  • تسهيلات طرح جهش ارزش آفرين در حال حاضر صرفاً در قالب قرارداد فروش اقساطي (مطابق قرارداد پيوست) قابل پرداخت مي باشد .
  • براي جلوگيري از توقعات بعدي مشتري، ضرورتاً مي بايست در صورت مراجعه متقاضي افتتاح حساب طرح جهش ارزش آفرين ، بدواً ضرورت داشتن شرايط اعطاء تسهيلات (اخذ استعلام چك برگشتي و تعهدات و اعتبار سنجي و ... ) به مشتري اعلام گرديده و سپس وفق مفاد دستورالعمل پيوست ، نسبت به افتتاح حساب و اخذ استعلام هاي مربوطه و اعتبارسنجي براي تسهيلات گيرنده و ضامن / ضامنين اقدام و پس از احراز تمامي شرايط منطبق با مفاد دستورالعمل، مبلغ آورده اوليه از مشتري اخذ و حداقل 48 ساعت و حداكثر يك ماه بعد از مسدود نمودن آن، تسهيلات به مشتري اعطاء گردد
  • در زمان افتتاح حساب طرح جهش ارزش آفرين ، حتما موضوع عودت مبلغ تخفيف در زمان تسويه زود هنگام تسهيلات به مشتري اطلاع رساني شود تا از توقعات بعدي وي در اين خصوص جلوگيري بعمل آيد.
  • امکان پرداخت تسهیلات حداقل 48 و حداکثر یکماه بعد از مسدود نمودن مبلغ اولیه و احراز هویت و اعتبارسنجی مشتری :

 

ردیف عنوان شرایط
1 حداقل مبلغ افتتاح حساب 1.000.000 ریال
2 نوع عقد تسهیلات مرابحه
3 مبلغ هر فقره تسهیلات مطابق خط مشی اعتباری بانک دی
4 مدت اقساط حداکثر مدت 36 ماهه
5 مبلغ تسهیلات (2 برابر مبلغ اولیه مشتری) نرخ تسهیلات 8%
6 مبلغ تسهیلات (3 برابر مبلغ اولیه مشتری) نرخ تسهیلات 14%