طرح تسهیلات صبا بانک دی

طرح صبا ارزش آفرین
تسهیــلات قـرض الحسنه برای معرفــی شدگان سازمانهــا و شرکتهــا

مشتری گرامی :
در طـرح صبا ارزش آفـرین، بانک دی با مدیریت وجـوه سازمـان ها/شرکـت ها، به معرفـی شدگان آن ها تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می نماید

با توجه به تنوع حالات طرح صبا، بانک انواع نیازهای سازمان/شرکت را در نظر گرفته و بسته متنوعی از تسهیلات قرض الحسنه با اقساط متفاوت ارایه نموده است .
در برخی از حالات این طرح براساس توافق طرفین، کلیه وجوه واریزی توسط شرکت/سازمان قبل از بازگشت اقساط توسط تسهیلات گیرندگان قابل برداشت می باشد.
با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری طرح صبا ارزش آفرین به انتخاب خود از حالات مختلف مندرج در جدول ذیل بهره مند شوید .


شرایط اختصاصی
نرخ کارمزد : 4%
مبلغ هر فقره تسهیلات : حداکثر تا 200.000.000 ریال
حالات مختلف تعداد اقساط اعتبار توضیحات
حالت اول 24 200% بانک با اختصاص اعتبار بیش از وجوه واریزی مشتری، به معرفی شدگان تسهیلات پرداخت کرده و با اتمام دوره بازپرداخت اقساط کلیه وجوه را به مشتری عودت می نماید
حالت دوم 36 165%
حالت سوم 36 155%
حالت چهارم 24 100% در این حالت صاحب حساب می تواند وجه اقساط وصولی را پس از کسر کارمزد بانک در هر ماه برداشت نماید
حالت پنجم 24 100% در این حالت صاحب حساب می تواند کلیه وجوه خود را در ماه 19 ام به صورت کامل برداشت نماید
حالت ششم 24 120% از محل بازگشت اقساط وصولی، پس از یکسال از شروع قرارداد، به معرفی شدگان جدید تسهیلات قابل پرداخت می باشد
حالت هفتم 36 100% از محل بازگشت اقساط وصولی، در هر ماه به معرفی شدگان جدید تسهیلات قابل پرداخت می باشد