نرخ سود سپرده ها :

بانک دی با ارائه سه نوع سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت عادی و کوتاه مدت اشتیاق / بلندمدت یکساله) در خدمت مشتریان گرامی می با