تراكنشهاي ناموفق

مشتري گرامي

كليه مغايرت هاي تراكنش هاي الكترونيك حداكثر طي مدت 48 ساعت به صورت واريز گروهي انجام خواهد گرديد. لذا در صورت كنترل صورت حساب و عدم واريز مغايرت پس از موعد مذكور، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماييد.

تراكنش ناموفق به آن دسته از تراكنش هايي گفته مي شود كه از طريق يكي از بسترهاي الكترونيكي ( دستگاه خودپرداز(ATM)،پايانه فروشگاهي(POS)،اينترنت بانك و ...) انجام شده و علي رغم كسر شدن وجوه از حساب مشتريان، خدمت مورد نظر از بانك ، دريافت نشده است .به منظور استفاده بهينه از امكانات اين سامانه خواهشمنداست به نكات ذيل توجه فرماييد:

  • تراكنشها مي بايستي از دستگاههاي خودپرداز ، پايانه هاي فروش ويا محيط اينترنت صورت پذيرفته باشند.
  • دارندگان كارتهاي بانك دي كه به منظور انتقال وجوه به ساير بانكها از دستگاههاي خودپرداز بانكهاي ديگر استفاده نموده اند نيز مي توانند تراكنشهاي ناموفق را از اين طريق پيگيري نمايند.
  • از وقوع تراكنش ناموفق مي بايستي حداقل 24 ساعت گذشته باشد.
  • خواهشمند است به منظور پيگيري بهتر شماره تلفن همراه خود به صورت صحيح درج فرماييد.
  • به منظور پيگيري تقاضاي خود علاوه بر سايت اينترنتي بانك دي مي توانيد به هريك از شعب اين بانك نيز مراجعه فرماييد.


  • جهت ثبت تراکنش ناموفق مربوط به وجه نقد کلیک نمایید.
  • انتقال وجه کلیک نمایید.
  • خرید شارژتلفن همراه کلیک نمایید.
  • جهت ثبت تراکنش ناموفق مربوط به دستگاه کارت خوان کلیک نمایید.
  • جهت ثبت تراکنش نا موفق مربوط به پرداخت قبوضکلیک نمایید.