منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره 4825 و روزنامه اطلاعات به شماره 27498 مورخ 23 بهمن ماه 1398


نقشه محل برگزاری مجمع