افتخارات معاونت اعتبارات


  • دریافت تقدیرنامه از سندیکای شرکتهای ساختمانی جهت حضور در نمایشگاه ماشین آلات، ثروت ملی
  •   گواهینامه صد شرکت برت( رتبه 56 از نظر شاخص رشد فروش ) در نسخه فارسی
  •     گواهینامه صد شرکت برت( رتبه 56 از نظر شاخص رشد فروش ) در نسخه انگلیسی