اداره کل حراست
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای بهمن مدیر کل حراست 28931080
آقای محدث مسئول دفتر 28931795
آقای شیرازی رئیس اداره حفاظت فیزیکی و ایمنی 28931811
آقای مختاری کارشناس اداره حراست 28931079
آقای کریمی راد کارشناس اداره حراست 28932005
آقای خیرآبادی کارشناس اداره حراست 28932893