اداره کل حقوقی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای اردشیر فریدونی سرپرست اداره کل حقوقی 28931560
آقای داداشپور مسئول دفتر 28931561
آقای صادقی رئیس اداره دعاوی واجراییات 28931567
آقای حقانی رئیس اداره خدمات حقوقی 28931569
خانم قاسم پور کارشناس اداره خدمات حقوقی 28931872
خانم کریمی کارشناس اداره خدمات حقوقی 28931553
خانم نظری کارشناس اداره خدمات حقوقی 28931566
آقای بخشی کارشناس اداره خدمات حقوقی 28931563
آقای کرمی کارشناس اداره خدمات حقوقی 28931562
خانم عبدالملکی کارشناس اداره خدمات حقوقی 28931271
آقای مجرد کارشناس اداره دعاوی واجراییات 28931882
آقای محمودی کارشناس اداره دعاوی واجراییات 28931572
آقای کاظمی کارشناس اداره دعاوی واجراییات 28931573
آقای الدین کارشناس اداره دعاوی واجراییات 28931363
آقای علیپور کارشناس اداره دعاوی واجراییات 28931570
خانم ایرانی کارشناس اداره دعاوی واجراییات 28931564
آقای رشیدی کارشناس اداره دعاوی واجراییات 28931444