اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای اسدالله زاده مسئول دفتر 28931432
آقای اسکندری رئیس اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28932050
آقای حسینی کارشناس ارشد اداره سرمایه گذاری 28931423
آقای رادسعید کارشناس ارشد اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28932929
آقای پورنجفی کارشناس ارشد اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28931665
آقای مقبولی کارشناس اداره سرمایه گذاری 28931425
خانم بدائی کارشناس اداره شناسایی فرصت های سرمایه گذاری 28931719
آقای مهدوی کارشناس اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28932061
خانم نادری کارشناس اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28931670
خانم هاشمی کارشناس اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28931671
خانم نکونام کارشناس اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28931669
آقای عسکری کارشناس اداره امور سهام ، مجامع و شرکت ها 28931635