مدیرکل حوزه مدیریت
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای مرتضی نصیری مسئول دفتر 28932222
آقای احمد حشمی پور مدیر کل حوزه مدیریت 28931783
آقای جعفرآبادی رئیس اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931628
آقای پریمی رئیس اداره اتوماسون اداری 28931730
خانم باقری کارشناس ارشد اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931502
آقای رشیدی فر کارشناسی اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931059
خانم آریای کارشناس اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931821
خانم صفاری کارشناس اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931989
آقای جهانگیری کارشناس اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931261
آقای قاضی زاده متصدی اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931643
آقای جعفری متصدی اداره دبیرخانه حوزه مدیریت 28931858
آقای اکبرزاده کارشناس اداره اتوماسون اداری 28931727
خانم مومنی کارشناس اداره اتوماسون اداری 28931727
آقای صحت آرا کارشناس اداره اتوماسون اداری 28931728