معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک
نام نام خانوادگی سمت تلفن
خانم عنبرستانی مسئول دفتر 28931234
آقای مجید حق خواه رئیس اداره توسعه نرم افزار و اطلاعات پایه 3300
آقای سعید یوسفی رئیس اداره خدمات نوین 3200
آقای علیرضا میرمرادی سرپرست اداره امنیت و شبکه 3101
آقای محمدعلی رفیع زاده کارشناس ارشد سایت و سخت افزار 3100
آقای عباسیان کارشناس ارشد توسعه نرم افزار و اطلاعات پایه 28931246
خانم دهقان کارشناس شبکه 28931226
آقای هلالی کارشناس شبکه 28931221
آقای مرادیان کارشناس شبکه 28932727
خانم غلامی کارشناس نرم افزار 28932742
خانم تاکستانی کارشناس اطلاعات پایه 28932252
خانم صادق بیگی کارشناس اطلاعات پایه 28932019
خانم کریمی پور کارشناس اطلاعات پایه 28931265
خانم رسولی کارشناس اطلاعات پایه 28932145
آقای نظیفی کارشناس اطلاعات پایه 28932020
آقای لامعی مدیر دفتر ساختمان مطهری 33401-33402