معاونت اعتبارات
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای محمد رضا اسمعیل خانی سرپرست اداره اعتبارات 28931854
خانم نجف علی نسب کارشناس ارشد اداره اعتبارات 28931412
خانم کمالو کارشناس ارشد اداره اعتبارات 28931403
آقای رفیعی کارشناس اداره اعتبارات 28931136
خانم موسوی کارشناس اداره اعتبارات 28931367
آقای روسفید کارشناس اداره اعتبارات 28931416
آقای سعیدی کارشناس اداره اعتبارات 28931201
آقای ابوطالبی کارشناس اداره اعتبارات 28931300
خانم همتی کارشناس اداره اعتبارات 28931316
آقای حسینیان مسئول امور اداری و بایگانی 28931414