معاونت امور بین الملل و ارزی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای محمودی مسئول دفتر 28931011
آقای دکتر بابای مشاور مدیر عامل در بین الملل و ارزی 28931329
آقای سعیدی رئیس اداره عملیات ارزی 28931628
آقای علیجان محمدی رئیس اداره خزانه داری و روابط کارگزاری 28931399
آقای شمسیان کارشناس ارشد اداره عملیات ارزی 28931310
خانم وزیری کارشناسی ارشد اداره عملیات ارزی 28931071
آقا فرهنگ کارشناس ارشد اداره خزانه داری و روابط کارگزاری 28931520
خانم افتخارنژاد کارشناس ارشداداره حسابداری ارزی 28932428
خان جندقی کارشناسی اداره عملیات ارزی 28931261
خانم صمیمی کارشناسی اداره عملیات ارزی 28931150
خانم هانی کارشناسی اداره عملیات ارزی 28931415
آقای امیرگلستانی کارشناسی اداره عملیات ارزی 28931629
خانم افتخار واعظی کارشناس اداره حسابداری ارزی 28931217
آقای معصومی کارشناس اداره حسابداری ارزی 28931410
آقای بنفشه کارشناس اداره حسابداری ارزی 28931143
خانم عوض پور کارشناس اداره خزانه داری و روابط کارگزاری 28931042
خانم قیاسی کارشناس اداره خزانه داری و روابط کارگزاری 28931778
خانم گلزار کارشناس اداره خزانه داری و روابط کارگزاری 28931406