معاونت سرمایه انسانی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
خانم مدحی نیا مسئول دفتر 28931295
آقای فرخچه رئیس اداره منابع انسانی 28931201
آقای اکبری رئیس اداره خدمات رفاهی کارکنان 28931207
خانم حسینی کارشناس ارشد حقوق و مزایا اداره منابع انسانی 28931205
آقای رضا زاده کارشناس ارشد اداره خدمات رفاهی کارکنان 28931299
آقای نصیری کارشناس ارشد اداره آموزش 28932861
خانم قربانعلی زاده کارشناس اداره آموزش 28931451
آقای بهشتی کارشناس اداره خدمات رفاهی 28932006
آقای ادبی کارشناس اداره خدمات رفاهی 28931213
آقای محمد زاده کارشناس اداره منابع انسانی 28932057
خانم بهاروند کارشناس اداره منابع انسانی 28931204
آقای مهدوی کارشناس اداره منابع انسانی 28931203
آقای شریفیان کارشناس اداره منابع انسانی 28932075
خانم لایقی کارشناس اداره منابع انسانی 28931202