اداره روابط عمومی و تبلیغات
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای قزوینیان مدیر اداره روابط عمومی و تبلیغات 1607
آقای مختاری مسئول دفتر 1333
آقای نوروزی کارشناس ارشد 1328
آقای مهدی پور کارشناس ارشد 1756
خانم خرامان کارشناس ارشد 1565
خانم خراقانیان کارشناس 1346
آقای پورصمد کارشناس 1326
آقای ارباب زاده کارشناس 1349
خانم قربانپور کارشناس 1051
آقای قلمبر کارشناس 1083
آقای عباسیان کارشناس 1144
آقای امامی پور کارشناس 1102
خانم حیدریان کارشناس 1760
خانم حاتمی کارشناس 1173
خانم اسلامیان کارشناس 1165
آقای عیسی زاده کارشناس 1107
آقای غلامی کارشناس 1107
آقای روحانی کارشناس 1240
آقای پروانه کارشناس 1172
خانم فرقدان کارشناس 1106
آقای رمضانی کارشناس 1048