انتقادات و پیشنهادات

بانك دي با هدف رسيدگي سريع‌تر به انتقادات و شكايات مشتريان بانك در كليه زمينه‌ها تلاش مي‌كند تا با استفاده از امكانات جديد  ارتباطي فضاي مناسبي جهت  ارائه خدمات به مشتريان را فراهم نمايد.
به همين منظور  مشتريان  اين بانك مي‌توانند با تكميل و ارسال فرم ذيل انتقادات و شكايات خود را از عملكرد بانك دي  به اطلاع  مديريت بانك برسانند.

توجه :

در صورتيكه شكايت شما مربوط به پرداخت‌هاي الكترونيكي و يا مغايرت‌هاي دستگاه خود پرداز مي باشد ، نسبت به تكميل فرم ثبت تراكنش هاي ناموفق  اقدام نمائيد.

 

 انتقادات و پیشنهادات
 نام و نام خانوادگي :
 شماره تماس :
 پست الكترونيكي :
 شكايت شما در چه زمينه اي است؟ :مديريت شعب
رفتار كاركنان در شعب
امور سهامداران
قوانين و مقررات بانك
ساير
 در صورت شكايت از شعب نام و كد شعبه را ذكر نماييد :
 در صورت شكايت از كاركنان نام فرد را ذكر نماييد :
 شرح شكايت :
 شرح انتقاد :