اداره کل پشتیبانی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای گل محمدی مدیر دفتر اداره کل پشتیبانی 28931163
آقای گازرانی کارشناس ارشد اداره کل پشتیبانی 28931290
آقای مجتبی رضایی کارشناس ارشد اداره کل پشتیبانی و امداد شعب 28931062
آقای شفیع زاد کارشناس توزیع اداره پشتیبانی 28931691
خانم آدینه کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم های اداره کل پشتیبانی 28932121
آقای غیرتی کارشناس تامین اداره کل پشتیبانی 28931257
آقای مشکی متصدی تاسیسات اداره کل پشتیبانی 28931056
آقای ثقفی متصدی تاسیسات اداره کل پشتیبانی 28931315
آقای مهدی رضایی کارشناس سرجمعداری و کنترل اموال 28931033
آقای ایمان زاده کارشناس اداره مهندسی و اموال 28931041
آقای نوری پور کارشناس اداره مهندسی و اموال 28931047
آقای موسایی نژاد کارشناس اداره مهندسی و اموال 28931058
آقای صد خسروی کارشناس پیگیری و امور قراردادها 28931256
آقای مودب کارشناس داره خدمات و تدارکات 28932077
آقای مهردادی کارشناس اموال اداره تدارکات و خدمات 28931395
آقای شیرین متصدی انبار اداره تدارکات و خدمات 28931793
آقای قربانی کارشناس تعمیرات نقلیه اداره تدارکات و خدمات 28932073-28931040