اداره کل امور شعب و بازاریابی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
آقای ناصر شریعتی مدیر کل امور شعب و بازاریابی 28931575
خانم خسروی مسئول دفتر 28932166
خانم کلاجوی مشاور اداره کل امور شعب و بازاریابی 28931370
آقای صادقیان (شمال و غرب تهران)رئیس اداره امورشعب 22758076
آقای الویریان (جنوب و شرق تهران)رئیس اداره امورشعب 22758053
آقای افتخاری رئیس اداره بازاریابی 28931762
آقای شرفی کارشناس ارشد اداره کل امور شعب و بازاریابی 28931446
آقای مرندیان کارشناس اداره بازاریابی 28931447
خانم فراهانی مسئول دفتر اداره بازاریابی 28931997
آقای بدرگرمی کارشناس اداره بازاریابی 28931881
خانم فلاحی کارشناس اداره بازاریابی 28931377
آقای پور مهر کارشناس اداره کل امور شعب و بازاریابی 28931427
آقای سلیمانی کارشناس ارشد اداره بازاریابی 28931972
آقای محمدی کارشناس ارشد اداره بازاریابی 28931429
آقای گوهری کارشناس اداره کل امور شعب و بازاریابی 28931421