نشان دی

  • نشانه نوشته (logotype) بانک دی ،طراحی کلمه "دی" در قالب ساختار نشانه مشهور (Infinity)  (بي نهايت) می باشد.
  • هدف از انتخاب این ساختارتجسم ارتباط دیروز،امروز و فردا در چرخه ای سازمان یافته، مداوم و بی انتهاست
  • انتقال انرژی ها در دو دایره نشانه بی نهایت که در یک نقطه به هم متصل میشوند،تصویر حرکتی دائمی و ایمن از گذشته تا آینده را ترسیم می نماید
  • نشانه بانک دی نمادی است از زندگی پویای انسان با حرکت بی وقفه برای توسعه و رسیدن به امروز و فردايی بهتر
  • درجمع بندی تاثیرات ظاهری و مفاهیم درونی ، نشانه بانک دی دارای ساختار استوار  و ایمن و در عین حال بسیار پوبا بوده و گویای اعتبار ،دقت ،صحت و شتاب وخدمات بانکی است