رنگ دي


  • رنگ فیروزه ای ترکیب درصد مشخصی از رنگهای آبی و سبز است.
  • رنگ فیروزه ای در فرهنگ ايرانی از اهمیت والایی برخوردار است و در تاریخ هنر ایران جایگاه خاصی دارد. این رنگ در معماری(کاشیکاری های بناهای مذهبی)جایگاهي ویژه داشته  و بیشتر گنبدهای مساجد و آرامگاه ها با این رنگ عجین است.
  • رنگ فیروزه ای نزد ایرانیان سمبل حقیقت، رسیدن به کمال،پاکی،صداقت محض و به طور خلاصه آرامش همراه با عبادت است.رنگ مذکور از لحاظ روانشناختی ، پاکی و خلوص را القا می کند.