طرح بانوان

طرح بانوان :

با هدف توسعه طرح هاي مناسبتی با استراتژي رسوخ در بازار و در راستاي انجام مسئوليتهاي اجتماعی به منظور کمک در اعتلاي جايگاه ويژه بانوان در جامعه، طرح تسهيلاتی ويژه بانوان به شرح ذيل جهت بهره برداري ارائه میگردد:

  جامعه هدف: همه بانوان شاغل و غيرشاغل می توانند از مزاياي اين طرح بهره مند شوند.
 • دريافت کننده تسهيلات: در صورتیکه افتتاح کننده حساب شاغل باشد، می تواند از مزاياي تسهيلات بهره مند شود و در غيراينصورت می تواند امتياز آن را به همسر و يا فرزندان خود منتقل نمايد.
 • دوره زمانی اجراي طرح : این طرح از تاریخ 01/12/1399 آغاز گردیده است .
 • نوع سپرده: قرض الحسنه جاري
  خدمات طرح:
 • نوع سپرده: قرض الحسنه جاري بدون دسته چک با حداقل مبلغ 20.000.000 ريال

 

الف) اعطاي کارت اعتباري از محل ميانگين حساب قرض الحسنه جاري:

مدت سپرده گذاري نسبت تسهيلات به ميانگين حساب نرخ تسهيلات مدت اقساط حداکثر مبلغ کارت اعتباري
حداقل 3 ماه 100% 18% حداکثر 36 ماهه 500.000.000 ریال

ب) پرداخت تسهيلات آنی با توثيق سپرده :

نوح حساب نسبت تسهيلات به سپرده نرخ تسهيلات مدت اقساط
قرض الحسنه جاری 100% 10% حداکثر 36 ماهه

ج) اعطاي کارت اعتباري:

درصد توثيق وجه نقد مبلغ تسهيلات (ريال) نرخ تسهيلات مدت اقساط
5% حداکثر تا 500.000.000 ریال 18% حداکثر 36 ماهه

زمان پرداخت تسهيلات : يکماه پس از واريز وجه توثيق
شرايط ضمانت: براي هر 200.000.000 ريال يک ضامن معتبر و 500.000.000 ريال دو ضامن معتبر الزاميست.

خدمات بيمه اي:

  تخفيف در انواع بيمه نامه براي افتتاح کننده حساب و يا همسر و فرزندان ايشان:
 • بيمه بدنه خودرو : 35 % تخفيف و الباقی طی 11 قسط بدون پيش پرداخت
 • بيمه شخص ثالث : 2.5 % تخفيف، 25 % نقد و الباقی طی 10 قسط
 • بيمه آتش سوزي منزل مسکونی: تا 50 % تخفيف