طرح دی کارت اعتباری

طرح دی کارت اعتباری :
دست به جیب نشو ، به اعتبار دی خرید کن

كلیات طرح: در اين طرح، مشتريان حقیقی / حقوقی )برای کارکنان خود( می توانند به منظور دريافت کارت اعتباری مرابحه از محل میانگین حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک و حساب سرمايه گذاری کوتاه طی 3 دوره 4 ماهه اقدام نمایند .

كلیات طرح: در اين طرح، مشتريان حقیقی / حقوقی )برای کارکنان خود( می توانند به منظور دريافت کارت اعتباری مرابحه از محل میانگین حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک و حساب سرمايه گذاری کوتاه طی 3 دوره 4 ماهه اقدام نمایند .

 • انواع حساب طرح : حساب قرض الحسنه جاری بودن دسته چک – حساب سپرده کوتاه مدت
  دوره زمانی اجرای طرح : 30/11/1399 تا 30/03/1400 به مدت 4 ماه می باشد و مشتریان می توانند طی 3 دوره 4 ماهه از امتیازات طرح بهره مند گردند .
  حداقل مبلغ افتتاح حساب: مبلغ 1.000.000 ریال
  حداقل مبلغ سپرده گذاري براي كسب امتیاز: مبلغ 10.000.000 ریال
 • عداد اقساط تسهیلات ناشی از استفاده از کارت اعتباری در اين طرح در اقساط ثابت 12 و 24 و 36 ماه قابل پرداخت می باشد .
 • مبلغ کارت اعتباری : حداکثر 500 میلیون ریال
 • دوره زمانی اجرای طرح : 30/11/1399 تا 30/03/1400 به مدت 4 ماه می باشد و مشتریان می توانند طی 3 دوره 4 ماهه از امتیازات طرح بهره مند گردند .
 • نکته: ضروری است در زمان صدور کارت، به مشتری اعلام گردد که حداکثر زما ن استفاده از کارت، يک ماه بعد ازصدور کارت خواهد بود، پس از اتمام دوره يکماه، اعتبار کارت منقضی شده و دارنده کارت می بايست به شعبه مراجعه و نسبت به تمديد آن اقدام نمايد.
 • نرخ تسهیلات مربوط متناسب با امتیازات حاصله به میزان % 10و 12% ،14%،16% ،%18 خواهد بود.
 • در زمان صدور کارت 1% به عنوان آبونمان نسبت به مبلغ مصوب در زمان صدور کارت دریافت خواهد گردید.
 • امکان انتقال امتیاز اين طرح به پدر، مادر، همسر و فرزندان و برادر و خواهر مشروط به تکمیل وامضاء فرم " رضايت نامه واگذاری حق امتیاز طرح دی کارت اعتباری" وجود دارد درصورتی که امتیاز صاحب حساب بیش از 500.000.000 ريال گردد، مبلغ مازاد بر آن را نیز می تواند به افرادمزبور انتقال دهد.
 • کارکنان معرفی شده از سوی اشخاص حقوقی امکان انتقال امتیاز اين طرح را نخواهند داشت.
 • امکان استفاده از اين طرح برای کارکنان شرکت ها و سازمان ها در قالب تفاهم نامه وجود دارد. لازم به ذکر است تفاهم نامه طرح مذکور متعاقباً ارسال خواهد شد.

 

وثایق و تضمینات :
صدور کارت در قبال وثايق يا تضمینات مورد ول شعبه با مارژ تعیین شده در خط مشی اعتباری سالانه بانک میسر می باشد .

توضیحات1: در صورت اعطای کارت اعتباری تا مبلغ 100.000.000 ريال پذيرش يک نفر ضامن معتبر (نه لزوما باگواهی کسر از حقوق) و تا مبلغ 500.000.000 ريال حداکثر دو ضامن که يک نفر از آنان دارای گوا هی کسر ازحقوق باشد، امکان پذير خواهد بود.
توضیحات 2: در اين طرح الزامی به دريافت چک از متقاضی و ضامنین نمی باشد.

سایر مزیت هاي طرح :

 • مشتری برای محاسبه امتیاز خود می تواند به وب سايت بانک دی مراجعه و از ماشین حساب طرح به صورت آنلاين استفاده نماید.
 • امکان اتصال حساب های مشمول اين طرح به دستگاه های ( POS) و درگاه پرداخت اينترنتی IPG وجود دارد.