اعضای هیئت مدیره

علیرضا قیطاسی

مدیرعامل- عضو هیئت‌مدیره

سیدمحمود احمدی

رئیس هیئت‌مدیره

امیرعباس هاشمی‌نژاد

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

فریدون رشیدی

عضو هیئت‌مدیره
برات کریمی

عضو هیئت‌مدیره